Privacy statement

Ik leer wijzer, gevestigd aan Sionserf 14-16, 7443 TZ Nijverdal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.ikleerwijzer.nl
Sionserf 14-16
7443 TZ Nijverdal
0653516199

Te Kolsté/Heuver zijn de Functionarissen Gegevensbescherming van Ik leer wijzer.
Zij zijn te bereiken via info@ikleerwijzer.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ik leer wijzer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Ik leer wijzer verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Voor klanten in de praktijk: gegevens over de hulpvraag en aanverwante informatie. Gegevens van personen jonger dan 16 jaar worden verstrekt door de ouders.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ikleerwijzer.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ik leer wijzer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik leer wijzer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ik leer wijzer) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ik leer wijzer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 5 jaar.
Alle opgegeven gegevens blijven bewaard zodat cliënt nog een beroep kan doen op vervolgacties.
Wanneer deelnemer of cliënt dit verzoekt, worden de gegevens verwijderd.
Van nieuwsbrieflezers worden de gegevens bewaard zolang men de nieuwsbrief wil lezen. Bij afmelding worden alle gegevens (naam en emailadres) verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik leer wijzer verstrekt geen informatie aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ik leer wijzer gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ik leer wijzer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ikleerwijzer.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ik leer wijzer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ik leer wijzer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ikleerwijzer.nl